Lovpligtige oplysninger

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til Lov om garantiordning for indskydere og investorer via Garantiformuen. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonto og egne konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet Espersen har tegnet advokatansvarsforsikring i HDI Danmark under policenr. 156-08655187-14005. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Espersen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Espersen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Espersen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Espersen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126.

Hvis du vil vide mere om de formelle regler omkring beskikkelse af advokater samt de faglige regler, der gælder for advokatfirmaer, henvises til Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk. Her kan du også læse om de advokat-etiske regler, der gælder for alle danske advokater.

Læs vores databeskyttelsespolitik her.

Læs information om behandling af personoplysninger her.

Ring
Send mail
Find vej